Aansprakelijkheid

Heeft u schade opgelopen, dan moet u deze meestal zelf betalen. In veel gevallen bent u daarvoor verzekerd. Soms is een ander aansprakelijk voor de schade en heeft u recht op schadevergoeding. U kunt deze persoon dan aansprakelijk stellen.

Letselschade

Wanneer u betrokken bent geraakt bij een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is, heeft u in veel gevallen recht op een schadevergoeding. Deze vergoeding bestaat uit een vergoeding voor materiële èn immateriële schade. Bij materiële schade moet u denken aan verlies aan arbeidsvermogen, medische kosten of kosten voor hulp in de huishouding. U heeft echter ook recht op een vergoeding van uw immateriële schade. Dit wordt ook wel de smartengeldvergoeding genoemd.

U kunt contact met ons opnemen indien u betrokken raakt bij:

Bedrijfsongevallen

Als je als werknemer een bedrijfsongeval overkomt, zal jouw schade doorgaans moeten worden vergoed door de werkgever of diens aansprakelijkheidsverzekeraar. Dit geldt ook als je zelf geheel of gedeeltelijk schuld hebt aan het ongeval. Eigen schuld speelt namelijk geen rol bij de vraag of de werkgever aansprakelijk is voor jouw schade. Alleen wanneer je zelf bewust roekeloos bent geweest of als de werkgever het ongeval op geen enkele manier had kunnen voorkomen, kan de werkgever onder haar aansprakelijkheid uitkomen.

Het is ook mogelijk dat je aanspraak maakt op een uitkering uit een ongevallenverzekering als je die zelf hebt afgesloten of als een ander dat voor jou heeft gedaan, zoals een school of jouw werkgever. Een ongevallenverzekering keert een bepaalde som uit indien sprake is van enig blijvend letsel door een ongeval ook al is dit ongeval door eigen schuld ontstaan.

Een werknemer, van beroep dakdekker, moet een lekkend dak repareren. Zijn directe chef geeft instructies wat hij moet doen en op welk gedeelte van het dak hij absoluut niet mag lopen. De werknemer gaat aan de slag en komt bij zijn werkzaamheden toch op het gedeelte van het dak dat door de chef tot verboden terrein was verklaard. De werknemer zakt door het dak waarbij hij een gebroken been oploopt. De werkgever is toch aansprakelijk voor het letsel ondanks de waarschuwing vooraf, omdat er onvoldoende toezicht is gehouden op de werknemer. Was er toezicht geweest, dan had het ongeval voorkomen kunnen worden. Op de werkgever rust dus een verregaande zorgplicht om het op de werkvloer zo veilig mogelijk te maken.

Wanneer je betrokken raakt bij een bedrijfsongeval dan kan dat grote gevolgen voor jou hebben op materieel en immaterieel gebied. Onze letselschadeadvocaten staan voor jou klaar om jou persoonlijk te adviseren en indien noodzakelijk juridische bijstand te verlenen.

Wil je weten of je in aanmerking komt voor vergoeding van de schade of voor een uitkering uit een ongevallenverzekering? Neem dan contact op met één van onze specialisten op dit rechtsgebied. Zij ondersteunen jou graag met juridisch advies. Je kunt direct contact opnemen met mr. A.J.F. van Dok, mr. W.H.M.J. Pelckmans, mr. G.A.M. Verkuijlen, C.P. Vos of C.M.W.M. van de Molengraft.

 

Word je liever zelf gebeld? Vul dan het ‘bel mij terug formulier’ in.
Je kunt ook vrijblijvend langskomen op ons gratis inloopspreekuur.

Beroepsziekten

Helaas komt het regelmatig voor dat een werknemer lichamelijke klachten krijgt door het uitoefenen van zijn of haar beroep. Het is niet altijd direct duidelijk of de werkgever voor deze beroepsziekte verantwoordelijk is. Veelal ontstaat een beroepsziekte door een combinatie van factoren maar indien aannemelijk gemaakt kan worden dat de werksituatie van een slachtoffer een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van deze aandoening, kan de werkgever aansprakelijk worden gehouden voor de vergoeding van de schade van het slachtoffer.

Onderstaande situaties vallen onder beroepsziekte:

Repetitive Strain Injury (RSI)

Asbestose

Organisch Psychosyndroom (OPS)

Heb je klachten die aantoonbaar veroorzaakt worden door de werksituatie, neem dan contact met ons op. Wij staan voor je klaar om jou persoonlijk te adviseren en indien noodzakelijk juridische bijstand te verlenen.

Zie ook www.beroepsziekten.nl

Neem contact op met één van onze specialisten op dit rechtsgebied. Zij ondersteunen jou graag met juridisch advies. Je kunt direct contact opnemen met mr. A.J.F. van Dok, mr. W.H.M.J. Pelckmans, mr. G.A.M. Verkuijlen, C.P. Vos of C.M.W.M. van de Molengraft.

 

Word je liever zelf gebeld? Vul dan het ‘bel mij terug formulier’ in.
Je kunt ook vrijblijvend langskomen op ons gratis inloopspreekuur.

 


De meest voorkomende beroepsziekte van dit moment is RSI (Repetitive Strain Injury). RSI is een verzamelnaam voor allerlei klachten die te maken hebben met het gedurende lange tijd herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde, soms kleine en op zich niet inspannend lijkende bewegingen. Met RSI samenhangende aandoeningen zijn onder andere slijmbeursontsteking en peesschedeontsteking.

OPS oftewel organisch psychosyndroom wordt veroorzaakt door langdurig werken met oplosmiddelen.

Asbestose ontstaat door het inademen van asbeststof, een siliciumhoudende minerale delfstof. Deze stof heeft een lange incubatietijd; 30 jaar of langer na inademing kan zich de ziekte manifesteren.

Geweldsmisdrijven

Het is zeer belangrijk dat jij juridisch goed ondersteund wordt wanneer je te maken krijgt met een geweldsmisdrijf. De door jou geleden schade (zowel lichamelijk als psychisch) dient vergoed te worden.

Onderstaande situaties vallen onder geweldsmisdrijven:

lichamelijke mishandeling diefstal met geweld bedreiging met een wapen seksueel geweld

Ondanks het feit dat de dader van een geweldsmisdrijf misschien tegen aansprakelijkheid verzekerd is, zullen de meeste verzekeraars de schade van opzettelijk gepleegde feiten niet willen vergoeden. De meeste polissen bieden hier geen dekking meer voor. Vaak biedt het Schadefonds Geweldsmisdrijven een tegemoetkoming in de schade.

De letselschadeadvocaat helpt je om jouw claim bij het Schadefonds in te dienen. Soms zal de dader zelf moeten worden aangesproken tot schadevergoeding. Bij eenvoudige zaken (zoals kapotte goederen en een gering smartengeld) zou, als de dader strafrechtelijk wordt vervolgd, de strafrechter kunnen oordelen over jouw vordering. Wanneer er met de dader geen overeenstemming wordt bereikt over de betaling van de schade, is het mogelijk een procedure op te starten bij de burgerlijke rechter.

Neem contact op met één van onderstaande specialisten op dit rechtsgebied. Zij ondersteunen je graag met juridisch advies. Je kunt direct contact opnemen met mr. A.J.F. van Dok, mr. W.H.M.J. Pelckmans, mr. G.A.M. Verkuijlen, C.P. Vos of C.M.W.M. van de Molengraft.

 

Word je liever zelf gebeld? Vul dan het ‘bel mij terug formulier’ in.
Je kunt ook vrijblijvend langskomen op ons gratis inloopspreekuur.

Medische fouten

Wanneer door een medische hulpverlener een fout wordt gemaakt bij een diagnose of behandeling, kan er schade voor de patiënt ontstaan. Bij een fout door een medische hulpverlener wordt er een verschil gemaakt tussen een ‘gewone complicatie’ (die voor risico van de patiënt blijft) en een medische fout. Er is sprake van een medische fout als een arts niet gehandeld heeft zoals een ‘redelijk handelend en redelijk bekwaam arts’ had moeten doen.

Onder medische hulpverleners worden onder andere onderstaande hulpverleners verstaan:

arts

fysiotherapeut

verpleegkundige

apotheker

verloskundige

Na het krijgen van een derde kind wordt mevrouw X door de gynaecoloog gesteriliseerd. Desondanks raakt zij toch weer zwanger. De sterilisatie blijkt niet goed te zijn verricht. De arts is hiervoor aansprakelijk en dient de schade van mevrouw X te voldoen, waaronder de kosten van opvoeding en verzorging van het kind.

Als je te maken krijgt met een medische fout dan kan dat enorme gevolgen hebben voor jou en jouw dagelijkse bezigheden. Onze letselschadeadvocaten staan voor je klaar om jou persoonlijk te adviseren en indien noodzakelijk juridische bijstand te verlenen.

Een letselschadeadvocaat moet vaak een medisch adviseur inschakelen om de medische aspecten van een letsel goed in kaart te brengen en te beoordelen. Wij werken daarom samen met mr. drs. H.H. Stad. Hij is naast onze medisch adviseur ook advocaat, waardoor hij goed is in de juridische `vertaling’ van de medische situatie.

Ervaar jij ook financiële of psychische gevolgen van een medische fout? Neem contact op met één van onze specialisten op dit rechtsgebied. Zij ondersteunen jou graag met juridisch advies. Je kunt direct contact opnemen met mr. A.J.F. van Dok, mr. W.H.M.J. Pelckmans, mr. G.A.M. Verkuijlen, C.P. Vos of C.M.W.M. van de Molengraft.

 

Word je liever zelf gebeld? Vul dan het ‘bel mij terug formulier’ in.
Je kunt ook vrijblijvend langskomen op ons gratis inloopspreekuur.

Nabestaanden bij overlijden

Overige ongevallen

Schadeverzekering inzittenden

Verkeersongevallen

Dagelijks staan de kranten helaas vol met verkeersongevallen. Als je bij een verkeersongeval betrokken bent, kan het grote gevolgen hebben. Het is daarom belangrijk dat je wordt bijgestaan door een specialist. Zelfs wanneer je denkt dat jij zelf schuldig bent aan het ongeval, kan het zijn dat je jouw schade geheel of gedeeltelijk vergoed krijgt.

Eén van de hoofdregels bij verkeersaansprakelijkheid is dat een ongemotoriseerde verkeersdeelnemer (voetganger of fietser) minimaal 50% van zijn schade vergoed krijgt als deze wordt aangereden door een gemotoriseerde verkeersdeelnemer. Dit geldt ook wanneer de ongemotoriseerde verkeersdeelnemer zelf schuldig is aan de aanrijding. Dit is alleen anders als de gemotoriseerde verkeersdeelnemer de aanrijding op geen enkele wijze had kunnen voorkomen (een overmachtsituatie). Een dergelijke overmachtsituatie wordt niet zo snel aangenomen.

Een man loopt, terwijl hij mobiel aan het bellen is, zonder uit te kijken door een rood voetgangerslicht en steekt de straat over. Daar wordt hij aangereden door een automobilist die door groen rijdt. De automobilist probeert nog uit alle macht te remmen maar kan een aanrijding niet meer voorkomen. Hierdoor ontstaat bij de voetganger ernstig letsel. Zijn schade wordt voor minimaal 50% vergoed omdat hij als ‘zwakkere verkeersdeelnemer’ door de wet wordt beschermd. Soms dient de schade van deze voetganger zelfs volledig te worden vergoed.

Het is ook mogelijk dat je aanspraak maakt op een uitkering uit een ongevallenverzekering als je die zelf hebt afgesloten of als een ander dat voor jou heeft gedaan, zoals een school of jouw werkgever. Een ongevallenverzekering keert een bepaalde som uit indien sprake is van enig blijvend letsel door een ongeval ook al is dit ongeval door eigen schuld ontstaan.

Als je betrokken raakt bij een verkeersongeval dan kan dat enorme consequenties hebben. Wij staan je graag met raad en daad bij om jou persoonlijk te adviseren en indien noodzakelijk juridische bijstand te verlenen.

Wil je weten of jij ook in aanmerking komt voor een schadevergoeding en wat jouw rechten zijn? Neem dan contact op met één van onze specialisten op dit rechtsgebied. Zij ondersteunen je graag met juridisch advies. Je kunt direct contact opnemen met mr. A.J.F. van Dok, mr. W.H.M.J. Pelckmans, mr. G.A.M. Verkuijlen, C.P. Vos of C.M.W.M. van de Molengraft.

 

Word je liever zelf gebeld? Vul dan het ‘bel mij terug formulier’ in.
Je kunt ook vrijblijvend langskomen op ons gratis inloopspreekuur.

letselschade komt soms zomaar uit de lucht vallen

De letselschadeadvocaten overleggen met elkaar. Terwijl de anekdotes over en weer gaan, bespreken ze ook de uiteenlopende casussen. Het is een doodnormale dag op kantoor bij Van der Putt advocaten in Venray.

Een vader die betrokken is geraakt bij een verkeersongeval, een werknemer die van een dak is gevallen of een  chirurg die een verkeerde operatie heeft uitgevoerd. Arthur: “Deze en vele andere letselschadezaken zijn bij ons de revue gepasseerd. Letselschade omvat alle lichamelijke en psychische schade die mensen oplopen als gevolg van een verkeers- of bedrijfsongeval. Een ongeval in of om het huis, een medische fout of zelfs een geweldsmisdrijf. Door onze jarenlange ervaring weten wij van de hoed en de rand.”

Onze deur staat altijd wagenwijd open en de koffie staat klaar

“Als iemand betrokken is geraakt bij een ongeval ontstaan er ineens veel problemen. De toekomst wordt onzeker. Kan ik mijn werk blijven doen? Wie betaalt al die medische kosten? Hoe zit het met het huishouden? Wij kunnen deze onzekerheid vaak wegnemen door het regelen van voorschotten of het inschakelen van specialisten ter ondersteuning, bijvoorbeeld ergotherapeuten voor woningaanpassingen of arbeidsdeskundigen om te helpen bij werkhervatting. Heb je vragen? Onze deur staat altijd wagenwijd open en de koffie staat klaar” zegt Henri met een glimlach.

Advocaten zijn specialisten die te maken hebben met complexe wet- en regelgeving. Geertje: “Letselschadeadvocaten moeten aan strenge kwaliteits- en deskundigheidseisen voldoen. Door onze juridische kennis ontvangen onze cliënten uiteindelijk de schadevergoeding waar ze recht op hebben.”

De letselschadeadvocaten bij Van der Putt Advocaten komen alleen op voor de belangen van slachtoffers. Stijn: “Heeft iemand na een aanrijding last van een whiplash dan gaan we daar meteen mee aan de slag. Een verzekeraar zou de klachten die iemand heeft door de whiplash in twijfel kunnen trekken zodat er geen schadevergoeding betaald hoeft te worden. Laat ons deze discussie maar voor je voeren.”

Service aan huis
De kosten zijn voor particulieren ook vaak een drempel om een letselschadeadvocaat in te schakelen. Kristel: “In de wet staat dat de redelijke kosten die gemaakt worden om de schade en aansprakelijkheid vast te stellen door de aansprakelijke partij, meestal een verzekeringsmaatschappij, moeten worden betaald. Daaronder vallen dus ook de kosten voor het inschakelen van een letselschadeadvocaat. Uiteraard staan wij ook klanten bij op basis van gefinancierde rechtshulp, bijvoorbeeld als de aansprakelijkheid niet duidelijk is. Je hoeft dan alleen een eigen bijdrage te betalen voor de inzet van een letselschadeadvocaat. We leggen alles graag uit tijdens ons gratis inloopspreekuur op maandag en donderdag of tijdens een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek. Als dat makkelijker is, komen we ook gewoon bij cliënten thuis”

Second opinion
Als je het gevoel hebt dat je belangen niet goed worden behartigd door je huidige belangenbehartiger dan kan je ons vragen een second opinion te geven. Ook als je zaak bij een rechtsbijstandsverzekeraar loopt heb je over het algemeen het recht om je dossier voor te leggen aan een zelfgekozen advocaat. Wij kunnen je zaak met een frisse blik bekijken en vervolgens een inhoudelijk advies geven.

 

Bekijk hier het originele artikel.


 

Hoe kunnen wij u hierbij helpen?

Bij van der Putt advocaten werken gespecialiseerde letselschadeadvocaten die u kunnen begeleiden gedurende uw letselschadezaak. Wij kunnen voor u:

- de juridische discussie over de erkenning van aansprakelijkheid voeren;

- voorschotten regelen, zodat u niet uw eigen schade hoeft te financieren;

- medici inschakelen om de gevolgen van het letsel dat u heeft opgelopen te bepalen;

- arbeidsdeskundigen inschakelen om u te helpen met de re-integratie op de arbeidsmarkt;

- onderhandelen met de wederpartij;

- procederen tegen de wederpartij.

 

Kosteloos en vrijblijvend oriëntatiegesprek

U kunt uw situatie in een eerste kosteloos en vrijblijvend gesprek aan één van onze letselschadeadvocaten voorleggen. Uw letselschadeadvocaat zal u in dat gesprek informeren over de mogelijkheden en de eventuele kosten daarvan. Indien blijkt dat er wel kosten aan de werkzaamheden van de letselschadeadvocaat verbonden zijn (bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is of de veroorzaker van de schade aansprakelijk is), dan worden hierover vooraf met u duidelijke afspraken gemaakt. Die afspraken worden schriftelijk vastgelegd zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

 

Kom jij ook in aanmerking voor een schadevergoeding?

Wilt u weten of ook u in aanmerking komt voor een schadevergoeding? Neem dan contact op met één van onze specialisten op dit rechtsgebied. Zij ondersteunen u graag met juridisch advies. U kunt direct contact opnemen met mr. A.J.F. van Dok, mr. W.H.M.J. Pelckmans of mr. G.A.M. Verkuijlen of mr. C.P. Vos of mr. C.M.W.M. van de Molengraft.

 

Word je liever zelf gebeld? Vul dan het ‘bel mij terug formulier’ in.
Je kunt ook vrijblijvend langskomen op ons gratis inloopspreekuur.


LAATSTE TWEETS