Meer weten over Trouwen, scheiden & erven?

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Naam:
 
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Bedankt voor uw bericht

We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Foutmelding:

Personen- en familierecht (o.a. echtscheidingen)

Over het algemeen zijn situaties die vallen binnen het personen- en familierecht zaken waarbij sprake is van persoonlijke banden en relaties tussen mensen onderling. Emoties spelen bij de afwikkeling van dit soort zaken vaak een grote rol.

Het personen- en familierecht bevat onder andere onderwerpen als:

Hoe kunnen wij u hierbij helpen?

In zaken waarbij veel emoties meespelen, zijn alle partijen gebaat bij een efficiënte zakelijke afwikkeling. Onze specialist op dit gebied, mr. M.J.L. van den Aker-Groffen is daarom de aangewezen juridische medestander. Zij is op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen binnen dit rechtsgebied en lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS).

De kosten

Wij werken op basis van een uurtarief of op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (www.rvr.org). De tijd die wij aan de zaak besteden, zullen wij declareren op basis van het overeengekomen uurtarief. Hier komen nog BTW en kantoorkosten bij. De declaraties bevatten een specificatie van de bestede tijd en de verrichte werkzaamheden. 

De vaste kosten voor een echtscheidingsprocedure zoals griffierecht bedragen ongeveer € 274,=. Hierover is geen BTW verschuldigd. Indien er sprake is van gesubsidieerde rechtsbijstand bedraagt het griffierecht ongeveer € 75,=. Daarnaast worden de kosten voor het opvragen van noodzakelijke uittreksels doorbelast.


De echtscheiding

U heeft een ingrijpend besluit genomen: u en uw partner gaan uit elkaar. Aan zo’n stap is uiteraard heel wat vooraf gegaan. Er zijn vaak kinderen bij betrokken, wat het allemaal emotioneler en gecompliceerder maakt. Er moet ineens veel geregeld worden. Waar gaat u wonen? Waar gaan de kinderen wonen? Hoeveel alimentatie moet en kan er betaald worden? Hoe moeten de bezittingen en schulden verdeeld worden?

Voor een echtscheiding heeft u altijd een advocaat nodig. Als u alles in één keer goed wilt regelen, doet u er goed aan om een in het familierecht gespecialiseerde advocaat in de arm te nemen. Deze kunt u herkennen aan het vFAS (vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediator) lidmaatschap. Een vFAS-advocaat is zowel advocaat als mediator.

Meer informatie over de echtscheidingsprocedure, klik hier.

Echtscheidingsprocedure

Om een echtscheiding tot stand te brengen, is een advocaat nog steeds nodig omdat alleen een advocaat bevoegd is om een verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen. U kunt een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek (echtscheidingsmediation) of op eenzijdig verzoek aanvragen. Bij een eenzijdig echtscheidingsverzoek heeft iedere echtgenoot een eigen advocaat.

Nevenvoorzieningen

Tegelijk met het verzoek tot echtscheiding kan aan de rechter worden gevraagd om een aantal nevenvoorzieningen te treffen. Dit betreft een regeling over:

 • de verdeling van de zorg voor de kinderen;
 • de alimentatie voor de partner of de kinderen;
 • de boedelscheiding;
 • het huurrecht van de echtelijke woning;
 • het gebruik van de echtelijke woning.

Inschrijving echtscheiding

Een huwelijk is pas definitief ontbonden door echtscheiding op de dag waarop de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Het verzoek tot inschrijving van de beschikking moet binnen zes maanden worden gedaan nadat de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank definitief geworden is, dus nadat de hoger beroepstermijn verstreken is.

Hoger beroep

Indien u het niet eens bent met de beschikking van de rechtbank of met een onderdeel ervan kunt u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Dit moet u binnen drie maanden doen nadat de beschikking door de rechtbank is afgegeven. Ook in deze procedure heeft u weer de bijstand van een advocaat nodig.

Voorlopige voorzieningen

Het kan voorkomen dat u en uw echtgenoot het niet eens zijn over de zaken die moeten worden geregeld voor de korte termijn. Als overleg daarover niet tot resultaat leidt, kan de rechter gevraagd worden om voorlopige voorzieningen te treffen. Bijvoorbeeld over het tijdelijk gebruik van de woning en de toewijzing van de minderjarige kinderen. De voorlopige voorziening geldt dan alleen voor de duur van de echtscheidingsprocedure.

Boedelscheiding en convenant

Als u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, krijgt elke echtgenoot in principe de helft van de huwelijksgoederengemeenschap. Bent u onder huwelijkse voorwaarden getrouwd dan wordt de boedel in principe verdeeld zoals deze in de huwelijkse voorwaarden zijn vastgelegd. Onder bepaalde omstandigheden kan de rechter afwijken van de huwelijkse voorwaarden. Afspraken over de boedelverdeling kunt u in een convenant (dit is een schriftelijke overeenkomst) vastleggen.

Als er sprake is van een eigen huis dat door één van de echtgenoten wordt overgenomen, is een convenant een vereiste voor de hypotheeknemer.

Pensioen

Bij de echtscheiding worden de ouderdomspensioenaanspraken die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd, verdeeld. In overleg kan hiervan worden afgeweken. De Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding stelt u verplicht om uw pensioenuitvoerders binnen twee jaar nadat de echtscheiding is ingeschreven op de hoogte te brengen van uw scheiding. Op verzoek kan een advocaat dit voor u regelen.

Echtscheidingsmediation

Bij echtscheidingsmediation worden beide echtgenoten deskundig begeleid door een erkende scheidingsmediator. Wat doet een scheidingsmediator? De mediator:

 • besteedt aandacht aan de communicatiepatronen en de emoties van de echtgenoten;
 • werkt volgens een protocol dat gericht is op onafhankelijkheid en neutraliteit;
 • zoekt samen met u naar oplossingen en informeert u over het recht. De oplossing wordt niet opgelegd maar door uzelf tot stand gebracht;
 • Werkt op basis van vertrouwelijkheid en geheimhouding.  

Mediation vindt plaats op vrijwillige basis en werkt alleen als beide partijen er achter staan. U bent pas gebonden aan een toezegging of voorstel als u een schriftelijk stuk hebt getekend. Zo kunt u zonder risico onderhandelen.

Binnen ons kantoor is mr. M.J.L. van den Aker-Groffen (sinds 1997) gespecialiseerd in scheidingsmediation. Zij is lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators, www.verder-online.nl en www.vfas.nl. Daarnaast is mr. M.J.L. van den Aker-Groffen als gecertificeerd mediator ingeschreven in het register van het Nederland Mediation Instituut,  www.nmi-mediation.nl.

Wilt u meer informatie over echtscheiding of mediation?

Wilt u meer weten over de gang van zaken tijdens scheidingsmediation? Of heeft u vragen over een echtscheiding? Neem dan contact op met mr. M.J.L. van den Aker-Groffen. Zij ondersteunt u graag met juridisch advies.

Wordt u liever zelf gebeld? Vul dan het ‘bel mij terug formulier’ in.

U kunt ook vrijblijvend langskomen op ons gratis inloopspreekuur.

Mediation loont

Vaak loopt een echtscheiding uit op een langdurig en duur gevecht met behulp van advocaten. Niet alleen is de uitkomst onvoorspelbaar, ook de verhoudingen raken ernstig verstoord. Als u en uw partner bereid zijn om samen de echtscheiding te regelen, met name met het oog op uw gezamenlijk ouderschap, kan mediation een betere oplossing zijn. Voordeel van mediation is dat:

 • het doorgaans goedkoper is (één mediator in plaats van ieder een eigen advocaat);
 • het minder tijd kost;
 • het vooral gericht is op het behalen van de meest gunstige oplossing voor iedereen;
 • steeds meer rechtsbijstandverzekeringen de kosten van de scheidingsmediation (deels) vergoeden indien de scheiding door een vFAS-advocaat begeleid wordt.

De mediator regelt samen met u alle zaken rondom uw scheiding. Dit geldt ook als u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of als u een samenlevingscontract heeft.

Steeds meer rechtsbijstandverzekeraars dekken de kosten van scheidingsmediation, meestal tot een bepaald bedrag. Voorwaarde is daarbij uiteraard wel dat u wordt bijgestaan door een in het personen- en familierecht gespecialiseerde scheidingsmediator (zoals een vFAS-scheidingsmediator). Bij Van der Putt Advocaten is dat mr. M.J.L. van den Aker-Groffen.

Meer informatie over de gang van zaken tijdens scheidingsmediation, klik hier.

Gang van zaken tijdens scheidingsmediation

De onderliggende afspraken voor de scheidingsmediation worden vastgelegd in een mediationovereenkomst. In het eerste gesprek, dat ongeveer 1 ½ tot 2 uur duurt, inventariseren wij welke onderwerpen aan de orde zijn. Vervolgens maken we  een tijdpad.

Onze vFAS-mediators zorgen ervoor dat beide partijen alle benodigde –neutrale- juridische informatie krijgen en op de hoogte zijn van de juridische positie. Daardoor kunnen de betrokken partijen een weloverwogen beslissing nemen. Financiële informatie hoort daar ook bij, tenzij de situatie specialistische kennis vereist. In dat geval wordt in overleg met u een externe deskundige (bijv. een accountant of fiscalist) ingeschakeld.

Verslaglegging

Van elk gesprek stellen we een rapport op. Hierin wordt verslag gedaan van de gevoerde discussies en de gemaakte afspraken. Bovendien dienen de verslagen als basis voor het vastleggen van de gemaakte afspraken in het echtscheidingsconvenant. Op de verslagen kunt  u in het volgende gesprek opmerkingen maken en correcties aanbrengen.

Ouderschapsplan

Als er minderjarige kinderen zijn dan dienen we  een ouderschapsplan op te  stellen. Onze vFAS-mediators reiken u hierbij modellen, berekeningswijzen (kinderalimentatie) en criteria aan. Ook geven wij u begeleiding en advies over de wijze waarop de kinderen bij de opstelling van het ouderschapsplan kunnen worden betrokken. Doorgaans zijn drie gesprekken nodig om tot het resultaat te komen. Dit kan van geval tot geval verschillen.

Alle partijen die betrokken zijn bij de mediation kunnen op elk moment de mediation beëindigen. Dit gebeurt bij voorkeur in een gezamenlijke bespreking zodat dan kan worden besproken hoe wordt omgegaan met al gemaakte afspraken en geheimhouding.

Tot uw handtekening onder een convenant of deelafspraak staat, zit u nergens aan vast.

Afronding

Als het convenant en het ouderschapsplan zijn afgerond, kan worden getekend. Vervolgens regelt de vFAS- scheidingsmediator de juridische echtscheidingsprocedure en de noodzakelijke administratieve afwikkeling voor u bij de rechtbank. De procedure verloopt geheel schriftelijk en duurt ongeveer vier tot zes weken. Kinderen van 12 jaar en ouder worden door de rechtbank opgeroepen, maar hoeven niet naar de rechtbank te gaan als ze liever schriftelijk reageren.

Ieder een eigen advocaat

Uiteraard is het niet altijd mogelijk of wenselijk om de scheidingsprocedure via mediation te regelen. Dan kunnen u en uw partner ieder een eigen in het familierecht gespecialiseerde vFAS-advocaat inschakelen. Voordeel hiervan is dat een vFAS-advocaat altijd probeert onnodig lange en dure procedures te voorkomen. Als partijen met ondersteuning van hun beider advocaten geen overeenstemming kunnen krijgen, zal de rechtbank uiteraard verzocht worden om een beslissing te nemen.

 

Ouderschapsplan

Ouders met kinderen die uit elkaar gaan, zijn wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Een echtscheidingsverzoek wordt door de rechtbank pas in behandeling genomen nadat de ouders op zijn minst hebben geprobeerd samen een ouderschapsplan op te stellen. In een verzoekschrift moet namens ouders aangegeven worden op welke manier zij hun kind/kinderen hebben betrokken bij de totstandkoming van het ouderschapsplan. Er moet op een bij de leeftijd van het kind/de kinderen passende wijze gesproken worden. Als ouders het uiteindelijk niet eens kunnen worden over de inhoud van het ouderschapsplan, kan aan de rechter gevraagd worden om over de geschilpunten een beslissing te nemen.

 

Alimentatie

Wanneer u besluit om uit elkaar te gaan als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, ontstaat er een alimentatieplicht. Deze alimentatieplicht bedraagt maximaal twaalf jaar, gerekend vanaf de officiële echtscheidingsdatum. Is er sprake van een huwelijk dat korter dan vijf jaar stand heeft gehouden en zijn er geen kinderen geboren, dan duurt de alimentatieplicht net zo lang als de duur van het huwelijk.

Ouders zijn beiden onderhoudsplichtig voor hun kinderen. Deze onderhoudsplicht bestaat in ieder geval tot de leeftijd van 18 jaar en wordt verlengd tot de leeftijd van 21 jaar als een kind dan nog studeert of met werken onvoldoende eigen inkomen verdient om volledig in het eigen levensonderhoud te voorzien. De regels ten aanzien van de kinderalimentatie zijn op 1 april 2013 gewijzigd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.


LAATSTE TWEETS