een persoonlijk en professioneel advies

Bent u op zoek naar een specialist op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en letselschade en/of een deskundige in civiel recht en bestuursrecht? En houdt u van een persoonlijke en accurate benadering? Dan bent u bij Van der Putt Advocaten aan het juiste adres.  Doordat iedere advocaat (een) eigen specialisme(n) heeft, bieden wij u gedegen ondersteuning op diverse vakgebieden. Of u zich als particulier of als ondernemer bij ons meldt, wij leveren u professionele juridische dienstverlening op maat. 


Faillissementen

Verkeert uw bedrijf in moeilijkheden, financieel of organisatorisch? Wilt u doorstarten? Laat u adviseren door onze faillissementsrecht-specialist Marcus Gerrits. Hij wordt regelmatig benoemd tot curator bij faillissementen en heeft jarenlange ervaring in het adviseren van ondernemingen. Klik hier om lopende faillissementen te bekijken.


Gratis (inloop) spreekuur of maak een afpraak

Bij Van der Putt Advocaten staat klantgerichtheid voorop. Daarom bieden wij u naast de mogelijkheid om telefonisch en per e-mail een afspraak te maken, ook een gratis (inloop) spreekuur voor een kosteloos advies.

 

Maandag:      12.00 - 14.00 uur
Donderdag: 17.00 - 18.00 uur

Wij adviseren en ondersteunen u graag bij een juridische kwestie.
Neem contact met ons op voor een afspraak via:

Telefoonnummer:   (+31) (0)478 - 55 66 77
E-mail: info@putt.nl
Bezoekadres: Patersstraat 17, 5801 AT Venray.

Letselschade Horst

Letselschade Horst opgelopen? Heb je letselschade opgelopen in de regio Horst? Dan heb je vast en zeker een heleboel vragen. Hierbij is van belang dat je door een letselschadespecialist wordt bijgestaan. Bij Van der Putt Advocaten werken meerdere letselschadeadvocaten, die je graag willen helpen. Letselschade in vogelvlucht Letselschade is de lichamelijke of geestelijke schade die je lijdt nadat je betrokken bent geraakt bij een ongeval. De kosten die je in verband met een dergelijk ongeluk moet maken komen vaak voor vergoeding in aanmerking. Ook heb je recht op een smartengeldvergoeding. Dit is een vergoeding voor gederfde levensvreugde. Voorbeelden van letselschade in Horst. Het zal je maar gebeuren je raakt be...

Nieuws

Bekijk alles


Woensdag 5 September 2018

Tragisch ongeluk op luchtkussen, wie is aansprakelijk?

Woensdag 29 Augustus 2018

Opzettelijke achterhouden van geld!

Vrijdag 17 Augustus 2018

Met een vergiet op je hoofd op de paspoortfoto

Dinsdag 14 Augustus 2018

Schaarse subsidie? 'Gelijke kansen' gaan voor op rechtszekerheid!

9

Cliëntwaardering

Dhr. Van Bergen over onze letselschade afdeling

“Fijne en duidelijke communicatie via mail, brief of telefoon.” - Dhr. Van Bergen

Bel ons op:

+31 (0) 478 - 55 66 77

Stuur een email naar:

info@putt.nl

Opzettelijke achterhouden van geld!

29 augustus 2018

Het Hof in Den Bosch heeft onlangs moeten oordelen in het volgende geschil tussen twee ex-echtgenoten, die in gemeenschap van goederen waren gehuwd. De vrouw had in de periode vóór het indienen van het verzoek tot echtscheiding steeds geld overgemaakt van de gezamenlijke spaarrekening naar de en-/of rekening. Hiervan had de vrouw in één jaar tijd totaal ruim € 36.000,= in contanten opgenomen.  De man stelde dat de vrouw het geld opzettelijk had verborgen in de door haar in dezelfde periode gehuurde bankkluis. De vrouw verklaarde dat zij door het verdriet van de naderende echtscheiding geld was gaan uitgeven aan leuke dingen en reisjes en dat het geld op was. Bewijs van haar stellingen kon ze evenwel niet leveren. In de wet is bepaald dat een deelgenoot die opzettelijk tot de gemeenschap behorende goederen verzwijgt, zoek maakt of verbergt met het oogmerk de ander te benadelen, zijn/haar aandeel in die goederen geheel aan de andere deelgenoot moet betalen. Dit is een zware sanctie en daarom worden er hoge eisen gesteld aan de bewijslast. De man diende te bewijzen dat het geld op de peildatum deel uitmaakte van de gemeenschap en dat de vrouw ook wist dat dit zo was.   De vrouw kon geen enkele verklaring geven voor de opname van ruim € 36.000,= in zo’n korte tijd en ze kon ook geen bewijs leveren van de uitgaven die zij naar haar zeggen hiervan had gedaan. Ook kon ze niet uitleggen waarom zij net in die tijd een kluis was gaan huren. Haar uitleg dat ze hierin haar persoonlijke sieraden wilde bewaren, werd niet geloofd. Het gerechtshof kwam tot het oordeel dat de vrouw het geld heeft opgenomen en achtergehouden met de bedoeling om het buiten de verdeling te houden en zo de man te benadelen. De vrouw moest het totale bedrag van ruim € 36.000,= aan de man terugbetalen. De enige die ze dus had benadeeld was zichzelf. 


Met een vergiet op je hoofd op de paspoortfoto

17 augustus 2018

‘De Kerk van het Vliegend Spaghettimonster’ had een goede titel voor een fantasierijke jeugdfilm kunnen zijn, doch heeft het volgens aanhangers van die kerk te gelden als religie dan wel levensovertuiging. De wereld zou zijn geschapen door een vliegend spaghettimonster. Een van de verplichtingen die op leden van ‘de Kerk’ rust, is het dragen van een vergiet op het hoofd. In deze zaak wilde een burger van Nijmegen een paspoort aanvragen en leverde daarvoor een foto aan, waarop zij stond afgebeeld met een vergiet op haar hoofd. Het paspoort werd haar geweigerd, omdat de foto in strijd zou zijn met art. 28 lid 3 van de Paspoortuitvoeringsregeling. In dat artikel staat dat een pasfoto kan worden geaccepteerd indien de aanvrager heeft aangetoond dat godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen zich verzetten tegen het niet bedekken van het hoofd. De aanvraagster stelde nochtans dat zij op grond van haar geloofsovertuiging is gehouden om een vergiet te dragen.In bezwaar en beroep trok mevrouw aan het kortste eind, maar nu heeft ook de hoogste bestuursrechter haar beroep op de godsdienstvrijheid van artikel 6 van de Nederlandse Grondwet (GW) en artikel 9 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) afgewezen. Oordeel van de Afdeling Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) is de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster niet aan te merken als een godsdienst en/of levensovertuiging.[1] Volgens vaste jurisprudentie van het Europees Hof van de Rechten van de Mens (EHRM) geldt als voorwaarde voor het aanmerken van een samenstel van opvattingen als godsdienst of levensovertuiging in de zin van artikel 9 EVRM, dat die opvattingen een zeker niveau aan overtuigingskracht, ernst, samenhang en belang bereikt hebben.[2] Volgens de Afdeling voldoet de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster niet aan die criteria. De belangrijke reden daarvoor is ‘het satirische karakter van het pastafarisme’ en de wijze waarop in de leer van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster gevestigde godsdiensten geparodieerd worden. Te denken valt aan religieuze geschriften zoals The Old Pastament en The New Pastament, maar ook de wijze waarop het Paternoster met de nodige ingrediënten is gepersifleerd en de lieflijk opgestekde ‘liever-nietjes’, die volgens de Afdeling een gekscherende variant zijn op de Tien Geboden. De Afdeling stelt in haar uitspraak dat het satirische element niet enkel een bijkomend aspect is, doch zodanig overheerst dat niet voldaan wordt aan de hiervoor beschreven criteria uit de arresten van het EHRM uit 1982, 2013 en 2014. In het bijzonder zou het volgens de Afdeling ontbreken aan ernst, hetgeen zou blijken uit de parodiërende geschriften, en samenhang. Vrijheid van godsdienst Het pastafarisme wordt met verwijzing naar de jurisprudentie bij artikel 9 EVRM afgewezen, maar de Afdeling toetst niet aan de criteria die behoren tot (de jurisprudentie bij) artikel 6 GW en dat is begrijpelijk gelet op het toetsingsverbod van artikel 120 GW. Daar komt bij dat de rechter zich niet graag lijkt te mengen in religieuze geschillen of zich uit wil laten over dogmatische vraagstukken, gelet op de ‘scheiding’ tussen kerk en staat.[3] In 1957 oordeelde de Hoge Raad, kortgezegd, dat het niet de rol van de rechter is om te oordelen over theologische twistpunten, doch dat de interpretatie van het heilige schrift bij de gelovigen zelf ligt.[4] Om voor bescherming in aanmerking te komen moet het gaan om handelingen die naar objectieve maatstaven ‘rechtstreeks uitdrukking geven aan een godsdienst of levensovertuiging.’[5] Later oordeelde de grondwetgever dat de grondwettelijke bescherming van vrijheid van religie, waar in de zaak over de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster een beroep op wordt gedaan, louter mogelijk is als er sprake is van een gedraging die ‘naar objectieve maatstaven een directe uitdrukking geeft aan zijn godsdienst of levensovertuiging.’[6] Indien het niet duidelijk is of een handeling aan te merken is als een religieuze handeling die bescherming geniet, dan moet in beginsel de interpretatie die de religieuze persoon in kwestie geeft worden aanvaard. Die benadering staat ook wel te boek als de zogenaamde interpretatieve terughoudendheid: het is niet aan buitenstaanders – waaronder ook overheidsorganen moeten worden verstaan – is om te oordelen wat er onder een (afwijkende) godsdienst wordt verstaan.[7] Zusters van Sint Walburga De Hoge Raad heeft zich in het verleden weleens gebogen over de interessante vraag of een groepering is aan te merken als kerkgenootschap en de grondwettelijke bescherming moet genieten ten aanzien van de vrijheid van godsdienst. Een van die zaken, die overigens in geen enkel opzicht te vergelijken is met de zaak over de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster, is het befaamde arrest Zusters van Sint Walburga. De vraag die de Hoge Raad moest beantwoorden is de volgende: kunnen de Zusters van Sint Walburg aangemerkt worden als een zelfstandig onderdeel van een kerkgenootschap. Zij stelden lid te zijn van de Kerk van Satan, waarbij de godsdienstuitoefening bestond uit het aanbieden betaalde liefde in een theatrale context. De ‘Zusters’ stelden zowaar godsdienstig te zijn. Op grond van artikel 123 Sv was het de politie, buiten gevallen van heterdaad, niet toegestaan om lokalen voor de godsdienstuitoefening tijdens de godsdienstuitoefening te betreden. De Hoge Raad oordeelde dat ‘de activiteiten van Sint Walburga zich niet onderscheiden van die van een gewone sexclub en dat noch bij de betalende bezoekers noch bij de door Sint Walburga als ‘zusters’ aangeduide optredende vrouwen enigerlei religieuze ervaring is waar te nemen.’[8] Rechtspersoonlijkheid De vraag of de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster een godsdienst of levensbeschouwing in de zin van de artikelen 6 GW en 9 EVRM is, is niet alleen relevant voor de godsdienstvrijheid en de daarmee gepaard gaande grondwettelijke bescherming. Het is ook relevant in privaatrechtelijk opzicht, de zogenaamde organisatievrijheid die voortvloeit uit artikel 6 GW, hetgeen onderwerp van discussie was in het hiervoor kort aangehaalde arrest-Zusters van Sint Walburga. In art. 2:2 BW is vastgelegd dat kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd, rechtspersoonlijkheid bezitten. Wat een kerkgenootschap is, is in de wettekst zelf niet te lezen. In een arrest uit 1946 oordeelde de Hoge Raad dat het gaat om een organisatie ‘hetwelk zich de gemeenschappelijke gods-vereering van de leden, op den grondslag van gemeenschappelijke godsdienstige opvattingen, ten doel stelt, uitspraken omtrent de leer, genomen door de daartoe bevoegde organen, ook voor de minderheid bindend zijn, doch- wel, op grond dat in zaken van godsdienst niemand aan kerkelijke regelingen of uitspraken kan worden gebonden, die dat niet wenscht, eischt, dat uittreden uit dat kerkgenootschap alsdan vrij zal staan.’[9] Is er geen sprake van gemeenschappelijke godsverering, religieuze beleving of bezinning, dan is de belijdende organisatie niet aan te merken als kerkgemeenschap.[10] Voordelen kerkgenootschap Het lijkt wellicht symbolisch, wel of geen kerkgenootschap zijn, doch heeft het zijn van geen kerkgenootschap consequenties. Zo zijn onroerende zaken die in hoofdzaak (meer dan 70%) zijn bestemd voor eredienst vrijgesteld van OZB-belasting.[11] Is er sprake van een kerkgebouw zonder openbare eredienst, dan geldt die OZB-vrijstelling overigens niet[12] Ook zijn kerkgenootschappen in bepaalde omstandigheden geen BTW verschuldigd.[13] Daarnaast is een kerkgenootschap op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bijvoorbeeld ook uitgezonderd ten aanzien van de verwerking van bijzondere persoonsgegevens.[14] Een ander voorbeeld is de financiering van religieuze instellingen (scholen, zorginstellingen etc.) van overheidswege.[15] Resumé Deze zaak is, gelet op de voorgaande ‘voordelen’, natuurlijk veel fundamenteler. De Afdeling lijkt in haar principiële uitspraak wat scherper af te willen bakenen wat een godsdienst c.q. religie is en wat niet. Die gedachte is in het idee van een land waar kerk en staat (de facto) gescheiden zijn, al moet gezegd van een laïcité in Nederland natuurlijk geen sprake is, bijzonder te noemen. Doch is deze benadering mijns inziens niet onconstitutioneel, omdat de Afdeling met deze uitspraak in feite niet treedt in de godsdienstuitoefening (geloofsleer, dogma’s etc.) door leden van ‘de Kerk’, maar meer ingaat op de vraag wat een godsdienst of levensovertuiging in strikt juridische zin is. Het satirische karakter van de ‘heilige geschriften’ van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster en hun visie op christelijke dogma’s en de evolutietheorie geven mijns inziens te sterk, maar vermakelijk, een reactie op bestaande religies weer, dat grondwettelijke bescherming op grond van de vrijheid van religie misschien wat grotesk is. Desalniettemin, en daar is de Afdeling evident in, is er een andere vorm van grondwettelijke bescherming, te weten de vrijheid van meningsuiting, die de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster de ruimte biedt om tegen christelijke dogma’s te ageren. De appelante kreeg geen gelijk van ‘s lands hoogste bestuursrechter, maar overweegt een gang naar het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Zij blijft er in ieder geval nog in geloven en dat is natuurlijk haar goed recht. [1] ECLI:NL:RVS:2018:2715, r.o. 9-9.4. [2] ECLI:CE:ECHR:1982:0225JUD0000751176, r.o. 36; ECLI:CE:ECHR:2013:0115JUD004842010, r.o. 82; ECLI:CE:ECHR:2014:0701JUD004383511, r.o. 55. [3] D.J. Elzinga, R. de Lange en H.G. Hoogers, Handboek van het Nederlandse Staatsrecht / van der Pot, Deventer: Wolter Kluwers 2006, p. 369, 375. [4] ECLI:NL:HR:1957:196. [5] UCV 1985/86, nr. 67, p. 22-23 [6] .C. van Bijsterveld en B.P. Vermeulen, Commentaar op artikel 6 van de Grondwet, in: E.M.H. Hirsch Ballin en G. Leenknegt (red.), Artikelsgewijs commentaar op de Grondwet, webeditie 2018 (www.Nederlandrechtsstaat.nl).Kamerstukken II 1975/76, 13 872, nr. 3, p. 32; Hand. II 1976/77, p. 2118 [7] Kamerstukken II 1975/76, 13872, nr. 3, p. 29. [8] ECLI:NL:HR:1986:AC9553, r.o. 3. [9] ECLI:NL:1946:92, r.o. 10. [10] Kamerstukken II 1989/90, 17725, nr. 13, p. 7. [11] Artikel 220d Gemeentewet. [12] Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:HR:2016:1901 [13] Artikel 11 lid 1 sub t Wet op de omzetbelasting 1968. [14] Artikel 9 lid 2 onder d AVG. [15] Artikelen 5, 6a en 7 Algemene wet gelijke behandeling.


 


LAATSTE TWEETS