Algemene voorwaarden Van der Putt Advocaten

info@putt.nl
Venray0478 - 55 66 77
Venlo077 - 206 50 10
Horst077 - 206 51 81

Versie 12 november 2010

1. Toepasselijkheid
1.1 Van der Putt Advocaten is een samenwerkingsverband van maatschappen naar Nederlands recht dat zich ten doel stelt het (doen) uitoefenen van de rechtspraktijk, de beoefening van het beroep van advocaat zomede het uitoefenen van de functies van curator en bewindvoerder. De maatschap bestaat onder andere uit besloten vennootschappen en natuurlijke personen. Een lijst van de maten en hun bestuurders wordt op verzoek toegezonden.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten van opdrachtgevers van Van der Putt Advocaten. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van de maatschap Van der Putt Advocaten, maar ten behoeve van alle maten respectievelijk alle andere personen die voor Van der Putt Advocaten werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door Van der Putt Advocaten van enig opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Van der Putt Advocaten aansprakelijk zou kunnen zijn.

 


2. Overeenkomst van opdracht
2.1 Een opdracht komt tot stand met Van der Putt Advocaten als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is, dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
2.2 De opdrachtgever vrijwaart Van der Putt Advocaten tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

 


3. Honorarium en verschotten
3.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door Van der Putt Advocaten omvatten het eigenlijke honorarium en de zogenaamde verschotten.
3.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.
3.3 Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door Van der Putt Advocaten periodiek vast te stellen basisuurtarief, welk tarief wordt vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid.
3.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Van der Putt Advocaten bevoegd, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde basisuurtarief te wijzigen.
3.5 De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door Van der Putt Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald (zoals griffierecht, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels c.a.). Voorts bestaan de verschotten uit de kantoorkosten die forfaitair worden berekend op 5% van het honorarium.

 


4. Betaling
4.1 Behoudens voorzover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens nadere afspraak wordt maandelijks gedeclareerd.
4.2 De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.
4.3 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd, met dien verstande dat de wettelijke handelsrente verschuldigd is bij overeenkomsten tussen Van der Putt Advocaten enerzijds en rechtspersonen of één of meer natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf anderzijds.
4.4 Indien ook na de aanmaning betaling uitblijft zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten belope van 15% van het declaratiebedrag met een minimum van € 50,--.
4.5 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Van der Putt Advocaten, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de betrokken opdrachtgever opschorten. Van der Putt Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

 


5. Depotstorting
5.1 Van der Putt Advocaten kan, indien daartoe gelet op de aard van de zaak aanleiding bestaat, van de opdrachtgever een depotstoring verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden zullen worden aangevangen. Een depotstorting wordt bij het einde van de opdracht verrekend.

 


6. Beroepsaansprakelijkheid
6.1 Indien de uitvoering van een opdracht door Van der Putt Advocaten leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidverzekering Van der Putt Advocaten wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Van der Putt Advocaten komt. Gegevens betreffende de verzekering zijn op verzoek beschikbaar.
6.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in het vorige lid bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het in de desbetreffende zaak, in het kalenderjaar dat de schade zich heeft voorgedaan in rekening gebrachte honorarium.
6.3 Van der Putt Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van bij de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden en is gerechtigd namens de opdrachtgever aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
6.4 Maten, advocaten en medewerkers van Van der Putt Advocaten zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht.
6.5 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
6.6 Alle aanspraken tot schadevergoeding jegens Van der Putt Advocaten vervallen indien deze niet binnen één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze aanspraken bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

 


7 Archivering
7.1 Behoudens voorzover uit de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep anders voortvloeit, zullen de originele stukken na het einde van de opdracht aan de opdrachtgever worden verstrekt. De dossiers worden overigens gedurende ten minste tien jaar bewaard.

 


8. Toepasselijk recht / bevoegde rechter
8.1 Op de rechtsverhouding tussen Van der Putt Advocaten en haar opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2 Alleen een Nederlandse rechter dan wel de Stichting Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om van enig geschil tussen Van der Putt Advocaten en een opdrachtgever kennis te nemen.

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Roermond onder nummer 19/2010.
De voorwaarden zullen op aanvraag kosteloos worden toegezonden en zijn gepubliceerd op de website www.putt.nl.

Over Van der Putt Advocaten

De cliënt staat bij ons centraal. Zowel aan bedrijven, overheden, non-profit organisaties als aan particulieren verlenen wij gespecialiseerde juridische diensten op de gebieden civiel recht, aansprakelijkheidsrecht en letselschade.

Lees meer over onze missie / visie

Afspraak maken

Bij Van der Putt Advocaten staat klangerichtheid voorop. De afdelingen Ondernemingsrecht, Vastgoed & Overheid en Familierecht bieden een gratis gesprek op afspraak, waar u zich telefonisch of per e-mail voor kunt aanmelden.
Afspraak maken
Contact ons
info@putt.nl