Nieuws

De juiste deskundige

22 mei 2019

In zeer veel letselschadezaken wordt, vroeg of laat, een deskundige, en soms zelfs meerdere deskundigen, ingeschakeld. Meestal betreft het hier een arts. Inschakeling van een medische deskundige is nodig om goed in kaart te brengen welk letsel nu door het ongeval is ontstaan, of er nog verbetering of verslechtering van het letsel mogelijk is en welke beperkingen iemand heeft als gevolg van het letsel. Deze informatie is noodzakelijk om een goed beeld te krijgen van het letsel en de daaruit voortvloeiende schade, ook voor de toekomst. Alhoewel de kosten van zo'n onderzoek over het algemeen betaald worden door de aansprakelijkheidsverzekering van de veroorzaker, is het wel een volledig onafhankelijk onderzoek. Ook de medisch adviseur van de belangenbehartiger moet namelijk instemmen met benoeming van de deskundige en de vragen die aan de deskundige worden voorgelegd. De ervaring leert dat het belangrijk is om de juiste deskundige in te schakelen. De medische wetenschap is niet altijd een exacte wetenschap. Vaak moeten deskundigen inschatten wat de gevolgen zijn. Niets menselijks is ook een deskundige vreemd, dus er zijn deskundigen die daarin wat zuiniger, wat verzekeraarsvriendelijker, zijn en er zijn deskundigen die wat slachtoffervriendelijker zijn. Doordat zowel de belangenbehartiger, het slachtoffer als de verzekeraar in moeten stemmen met de te benoemen deskundige wordt voorkomen dat er een deskundige benoemd wordt die wat al te veel op de hand van een van beide partijen zou kunnen zijn. Naast medische deskundigen worden ook vaak deskundigen op het gebied van werk ingeschakeld zoals arbeidsdeskundigen, bedrijfseconomen en re-integratiedeskundigen. Deze deskundigen zijn eveneens onafhankelijk en begeleiden, bijvoorbeeld, het slachtoffer weer terug naar betaald werk of stellen vast welke schade in een bedrijf is ontstaan omdat de eigenaar van het bedrijf een ongeval heeft gehad. Ook komt het voor dat er een deskundige wordt ingeschakeld, bijvoorbeeld omdat er woningaanpassingen noodzakelijk zijn of andere hulp. Die deskundigen weten ook goed de weg in het Sociale Zekerheidsrecht zoals de WMO. De letselschade advocaat  is bij dit alles de spin in het web. Hij of zij zal in overleg met zijn of haar cliënt en de verzekeraar bepalen welke deskundigen wanneer moeten worden ingeschakeld. Je weet dan zeker dat ook in letselschadezaken de juiste deskundigen worden benoemd!

Rechtsbijstandverzekering en letselschade

15 mei 2019

In Nederland komen juridische conflicten helaas steeds vaker voor. Het is daarom niet onverstandig om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Een jurist van de rechtsbijstandverzekering kan in veel gevallen uw belangen behartigen, en u voorkomt op deze manier hoge juridische kosten.   Wanneer u echter gewond raakt bij een verkeers- of bedrijfsongeval of het slachtoffer wordt van een medische fout, dan mag u zelf kiezen wie uw belangen gaat behartigen, zelfs wanneer u een rechtsbijstandverzekering heeft. Het staat u dus altijd vrij om uw letselschadezaak in behandeling te geven aan, of over te stappen naar, een gespecialiseerde letselschadeadvocaat, ook als u al een andere belangenbehartiger heeft.   Toch kiezen veel slachtoffers ervoor hun belangen in eerste instantie te laten behartigen door een jurist van de rechtsbijstandverzekering. Het inschakelen van een gespecialiseerde letselschadeadvocaat is toch veel te duur?! Dit is echter een misvatting.   Belangrijk om te weten is dat, als de aansprakelijkheid is erkend, naast uw eigen schade ook de advocaatkosten voor rekening komen van de aansprakelijke verzekeraar. Dat betekent dat het inschakelen van een gespecialiseerde letselschadeadvocaat bij u uit de buurt voor u vaak kosteloos is. Voordeel hiervan is dat u persoonlijk contact heeft met uw gespecialiseerde advocaat en de afspraken bij u thuis plaats kunnen vinden.   De letselschadeadvocaten van ons kantoor zijn lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). De LSA stelt strenge (deskundigheids)eisen aan haar leden. Ook zijn onze letselschadeadvocaten lid van de ASP, een vereniging van advocaten die alleen optreden namens slachtoffers. We treden dus niet op voor aansprakelijkheidsverzekeraars. Om lid te mogen worden van de ASP moet aan nog strengere kwaliteitseisen worden voldaan. Daarnaast zijn onze advocaten aangesloten bij de Werkgroep Artsen Advocaten (WAA), een overleg- en opleidingsorgaan voor artsen en advocaten die letselschadeslachtoffers bijstaan. Waarom zou u met minder genoegen nemen?   Onze advocaten kunnen u advies geven over procedures, een second opinion schrijven, of, indien u dat wenst, uw belangenbehartiging overnemen. U kunt geheel vrijblijvend en kosteloos een afspraak maken met een van onze advocaten om te spreken over uw letselschadezaak. Deze afspraak kan ook gewoon bij u thuis plaatsvinden. Wij helpen u graag!  

Whiplash door een ongeval; en dan?

17 april 2019

Heb je door een ongeval whiplashklachten opgelopen? Dan zit je vaak in een moeilijke situatie. Je bent bezig met je herstel, en tegelijkertijd maak je aanspraak op vergoeding van je schade door de veroorzaker.  Meestal wordt de schaderegeling opgepakt door de verzekeraar van de veroorzaker. Deze verzekeraar wil graag van jou weten wat er precies gebeurd is en wat je klachten zijn. Op 25 maart jl. besteedde Tros Radar een item aan de lastige afwikkeling van letselschadezaken.  Whiplashzaken kwamen daarbij uitgebreid aan bod. Deze lastige afwikkeling komt vaak omdat whiplash lastig medisch te bewijzen is. Veel slachtoffers ervaren door de whiplash de nodige klachten, zoals concentratie- en geheugenproblemen, bovenmatige moeheid, nek- en rugpijn en hoofdpijn. Ze steken al hun energie in het volhouden van hun dagelijkse ritme, zoals werk en gezin. Als de verzekeraar van de tegenpartij dan ook nog moeilijk doet over de vraag of de klachten er wel echt zijn en of ze wel echt van het ongeval komen, zien we dat veel slachtoffers dit er niet bij kunnen hebben. Het levert vaak hele belastende discussies op over de vraag of de klachten niet ergens anders vandaan komen, hoe het met de medische voorgeschiedenis is gesteld en of er wel echt schade is ontstaan. Deze discussie kun je het beste overlaten aan een gespecialiseerde letselschadeadvocaat. Als slachtoffer kun je dan bezig zijn met je herstel, terwijl de advocaat de discussie met de verzekeraar aangaat en de verzekeraar kan overtuigen van de ernst van de klachten en de schade. Een letselschadeadvocaat heeft de kennis in huis om deze discussie in jouw voordeel te beslechten. Over de kosten hoef je je niet druk te maken: die kosten dienen door de verzekeraar te worden voldaan. Ben je ook het slachtoffer geworden van een ongeval met letsel? Vraag dan kosteloos en vrijblijvend naar de mogelijkheden en maak gebruik van de jarenlange expertise van Van der Putt Advocaten.

Is een letselschadeadvocaat nu echt nodig?

20 maart 2019

Een vraag die mij nog vaker gesteld wordt, is: “Wat kost het om een letselschadeadvocaat in te schakelen?” Ik merk dat mijn antwoord mensen vaak positief verrast. Daarom heb ik enkele meest gestelde vragen voor u op een rij gezet. Als u andere vragen heeft, neem dan gerust vrijblijvend en kosteloos contact op met ons kantoor.   Waarom een advocaat inschakelen bij letsel? Als u letsel oploopt, kan dat uw leven lichamelijk, emotioneel en financieel ingrijpend veranderen. U krijgt meestal te maken met een aansprakelijkheidsverzekeraar met de nodige juridische kennis. Omdat over diverse schadeposten discussie kan ontstaan, is het belangrijk dat uw belangen behartigd worden door iemand met minstens zoveel juridische kennis. Anders krijgt u misschien veel minder dan waar u recht op heeft en ontstaan er onnodige (financiële of andere) problemen.   Wat doet een letselschade advocaat? Allereerst zal uw advocaat bekijken wie er aansprakelijk gesteld kan worden. Vervolgens moet uw schade in kaart worden gebracht. Denk hierbij aan: verlies van arbeidsvermogen (inkomensachteruitgang) extra huishoudelijke hulp verlies van zelfwerkzaamheid (bijv. als u uw eigen tuin niet meer kunt onderhouden) reis- en medische kosten smartengeld (immateriële schadevergoeding)   Ook wordt er gekeken naar toekomstige schade. Uw letselschadeadvocaat onderhandelt met de wederpartij over de schadevergoeding en noodzakelijke voorzieningen. In sommige gevallen is het noodzakelijk om te procederen. Uw advocaat kan dit voor u regelen.   Wat kost een letselschade advocaat? In Nederland is wettelijk geregeld dat als er een aansprakelijke wederpartij is, deze ook de kosten van uw letselschadeadvocaat moeten betalen. In dat geval kost een letselschadeadvocaat u dus niks!   Hoe lang duurt het voordat een letselschadezaak is afgerond? Dit hangt af van uw herstel. Als uw medische situatie niet meer verbetert of verslechtert (medische eindtoestand) kan uw zaak worden afgewikkeld. Soms kan afwikkeling binnen enkele maanden plaatsvinden, soms duurt het een aantal jaren voordat het zover is.

Voor wiens rekening en risico komt de restschuld?

20 maart 2019

Man en vrouw zijn gehuwd en hebben samen een eigen woning met een hypotheek. Ze gaan scheiden en komen in hun echtscheidingsconvenant overeen dat de woning aan de man wordt toebedeeld tegen de getaxeerde waarde van € 310.000,=, onder de verplichting voor de man om de hypotheek volledig voor zijn rekening te nemen en de vrouw te laten ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheekschuld. Twee maanden na de echtscheiding krijgt de man van de bank te horen dat hij de hypotheek alleen kan overnemen als hij een extra aflossing doet van € 25.000,=. De man besluit het huis toch niet over te nemen en het wordt verkocht en geleverd aan een derde. De hypothecaire restschuld is € 30.000,=  waarvan de man € 25.000,= heeft betaald en de vrouw € 5.000,=.   De vrouw vordert het bedrag van € 5.000,= van de man terug, want de afspraak was dat de man alle lasten zou betalen. De kantonrechter wijst de vordering toe,  maar de man gaat in hoger beroep. Hij vindt dat er sprake is van een andere situatie dan in het convenant is bedoeld. Het Hof overweegt dat partijen in hun convenant enkel een regeling hebben getroffen voor de situatie dat de man de woning zou overnemen. In dat geval zou hij alle lasten van de woning overnemen en zou de vrouw van al haar financiële verplichtingen zijn ontheven. Beide partijen gingen ervan uit dat de man de hypotheek kon overnemen en de man had ook geen financieringsvoorbehoud gemaakt. Het Hof vindt dat de man er niet vanuit mocht gaan dat hij de hypotheek zonder meer kon overnemen. Hij had er rekening mee moeten houden dat de bank aanvullende voorwaarden kon stellen. En hij had dit vóór de ondertekening van het convenant moeten onderzoeken en niet pas er na. Dat de man de woning bij nader inzien niet kon overnemen, komt dus geheel voor zijn eigen rekening en risico. De man moet zich aan de gemaakte afspraken houden en aan de vrouw dus € 5.000 terugbetalen. Deze uitspraak laat het belang van een goed convenant zien. Dat bevat niet alleen de afspraken die u hebt gemaakt, maar geeft ook weer hoe u tot deze afspraken bent gekomen en wat er moet gebeuren als zaken onverhoopt toch anders lopen. Laat u zich hierbij bijstaan door een in het familierecht gespecialiseerde advocaat dan wel advocaat-scheidingsmediator.

Schade door overheidshandelen

22 februari 2019

Als de overheid door haar handelen schade aan u toebrengt, dan zijn situaties denkbaar waarin zij die schade moet vergoeden. Het kan zowel gaan om rechtmatig en onrechtmatig handelen. Het gaat niet alleen om besluiten, denk bijvoorbeeld aan vergunningen, maar bijvoorbeeld ook om feitelijk handelen. Het aanleggen van een weg is een voorbeeld van feitelijk handelen.   Stel u vraagt een vergunning aan en die wordt geweigerd, dan maakt u bezwaar. Wordt ook uw bezwaarschrift afgewezen, dan kunt u in beroep bij de bestuursrechter. Oordeelt de rechter dat de vergunning ten onrechte niet is verleend, dan zal hij het overheidsbesluit vernietigen. Daarmee staat in beginsel vast dat de overheid onrechtmatig jegens u handelde. De kans bestaat dat u door het onrechtmatig handelen schade hebt geleden. U kunt dan om schadevergoeding verzoeken bij de bestuursrechter (of bij de burgerlijke rechter).   Het is ook mogelijk dat een overheidsbesluit weliswaar rechtmatig is, maar dat u toch schade lijdt. Een voorbeeld is een bestemmingsplanwijziging. Het kan voorkomen dat door de wijziging van het bestemmingsplan nu opeens windmolens mogen worden gebouwd nabij uw huis. De wijziging van de bestemming kan juridisch in orde zijn, maar door de komst van windmolens wordt uw huis wellicht minder waard. U wilt dan nadeelcompensatie ontvangen, ondanks dat het besluit rechtmatig is. Soms is dat mogelijk. In de wet zijn bepalingen opgenomen over (plan)schadevergoeding, maar ook nadeelcompensatie anderszins is mogelijk.   In de hiervoor beschreven situaties gaat het om schade door besluiten, maar de overheid kan natuurlijk ook op andere manieren schade veroorzaken. Als de overheid bijvoorbeeld riolering aanlegt en u ondervindt daardoor schade aan uw woning, zo kan de woning verzakken, dan is er geen sprake van een besluit maar van feitelijk handelen. U kunt dan niet terecht bij de bestuursrechter. Wel kunt u de overheid of burgerlijke rechter verzoeken om schadevergoeding.   Er zijn nog veel meer situaties denkbaar waarin schade voor vergoeding in aanmerking komt. Heeft u vragen? Neem contact met ons op!  


LAATSTE TWEETS