Nieuws

Is een letselschadeadvocaat nu echt nodig?

20 maart 2019

Een vraag die mij nog vaker gesteld wordt, is: “Wat kost het om een letselschadeadvocaat in te schakelen?” Ik merk dat mijn antwoord mensen vaak positief verrast. Daarom heb ik enkele meest gestelde vragen voor u op een rij gezet. Als u andere vragen heeft, neem dan gerust vrijblijvend en kosteloos contact op met ons kantoor.   Waarom een advocaat inschakelen bij letsel? Als u letsel oploopt, kan dat uw leven lichamelijk, emotioneel en financieel ingrijpend veranderen. U krijgt meestal te maken met een aansprakelijkheidsverzekeraar met de nodige juridische kennis. Omdat over diverse schadeposten discussie kan ontstaan, is het belangrijk dat uw belangen behartigd worden door iemand met minstens zoveel juridische kennis. Anders krijgt u misschien veel minder dan waar u recht op heeft en ontstaan er onnodige (financiële of andere) problemen.   Wat doet een letselschade advocaat? Allereerst zal uw advocaat bekijken wie er aansprakelijk gesteld kan worden. Vervolgens moet uw schade in kaart worden gebracht. Denk hierbij aan: verlies van arbeidsvermogen (inkomensachteruitgang) extra huishoudelijke hulp verlies van zelfwerkzaamheid (bijv. als u uw eigen tuin niet meer kunt onderhouden) reis- en medische kosten smartengeld (immateriële schadevergoeding)   Ook wordt er gekeken naar toekomstige schade. Uw letselschadeadvocaat onderhandelt met de wederpartij over de schadevergoeding en noodzakelijke voorzieningen. In sommige gevallen is het noodzakelijk om te procederen. Uw advocaat kan dit voor u regelen.   Wat kost een letselschade advocaat? In Nederland is wettelijk geregeld dat als er een aansprakelijke wederpartij is, deze ook de kosten van uw letselschadeadvocaat moeten betalen. In dat geval kost een letselschadeadvocaat u dus niks!   Hoe lang duurt het voordat een letselschadezaak is afgerond? Dit hangt af van uw herstel. Als uw medische situatie niet meer verbetert of verslechtert (medische eindtoestand) kan uw zaak worden afgewikkeld. Soms kan afwikkeling binnen enkele maanden plaatsvinden, soms duurt het een aantal jaren voordat het zover is.

Voor wiens rekening en risico komt de restschuld?

20 maart 2019

Man en vrouw zijn gehuwd en hebben samen een eigen woning met een hypotheek. Ze gaan scheiden en komen in hun echtscheidingsconvenant overeen dat de woning aan de man wordt toebedeeld tegen de getaxeerde waarde van € 310.000,=, onder de verplichting voor de man om de hypotheek volledig voor zijn rekening te nemen en de vrouw te laten ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheekschuld. Twee maanden na de echtscheiding krijgt de man van de bank te horen dat hij de hypotheek alleen kan overnemen als hij een extra aflossing doet van € 25.000,=. De man besluit het huis toch niet over te nemen en het wordt verkocht en geleverd aan een derde. De hypothecaire restschuld is € 30.000,=  waarvan de man € 25.000,= heeft betaald en de vrouw € 5.000,=.   De vrouw vordert het bedrag van € 5.000,= van de man terug, want de afspraak was dat de man alle lasten zou betalen. De kantonrechter wijst de vordering toe,  maar de man gaat in hoger beroep. Hij vindt dat er sprake is van een andere situatie dan in het convenant is bedoeld. Het Hof overweegt dat partijen in hun convenant enkel een regeling hebben getroffen voor de situatie dat de man de woning zou overnemen. In dat geval zou hij alle lasten van de woning overnemen en zou de vrouw van al haar financiële verplichtingen zijn ontheven. Beide partijen gingen ervan uit dat de man de hypotheek kon overnemen en de man had ook geen financieringsvoorbehoud gemaakt. Het Hof vindt dat de man er niet vanuit mocht gaan dat hij de hypotheek zonder meer kon overnemen. Hij had er rekening mee moeten houden dat de bank aanvullende voorwaarden kon stellen. En hij had dit vóór de ondertekening van het convenant moeten onderzoeken en niet pas er na. Dat de man de woning bij nader inzien niet kon overnemen, komt dus geheel voor zijn eigen rekening en risico. De man moet zich aan de gemaakte afspraken houden en aan de vrouw dus € 5.000 terugbetalen. Deze uitspraak laat het belang van een goed convenant zien. Dat bevat niet alleen de afspraken die u hebt gemaakt, maar geeft ook weer hoe u tot deze afspraken bent gekomen en wat er moet gebeuren als zaken onverhoopt toch anders lopen. Laat u zich hierbij bijstaan door een in het familierecht gespecialiseerde advocaat dan wel advocaat-scheidingsmediator.

Schade door overheidshandelen

22 februari 2019

Als de overheid door haar handelen schade aan u toebrengt, dan zijn situaties denkbaar waarin zij die schade moet vergoeden. Het kan zowel gaan om rechtmatig en onrechtmatig handelen. Het gaat niet alleen om besluiten, denk bijvoorbeeld aan vergunningen, maar bijvoorbeeld ook om feitelijk handelen. Het aanleggen van een weg is een voorbeeld van feitelijk handelen.   Stel u vraagt een vergunning aan en die wordt geweigerd, dan maakt u bezwaar. Wordt ook uw bezwaarschrift afgewezen, dan kunt u in beroep bij de bestuursrechter. Oordeelt de rechter dat de vergunning ten onrechte niet is verleend, dan zal hij het overheidsbesluit vernietigen. Daarmee staat in beginsel vast dat de overheid onrechtmatig jegens u handelde. De kans bestaat dat u door het onrechtmatig handelen schade hebt geleden. U kunt dan om schadevergoeding verzoeken bij de bestuursrechter (of bij de burgerlijke rechter).   Het is ook mogelijk dat een overheidsbesluit weliswaar rechtmatig is, maar dat u toch schade lijdt. Een voorbeeld is een bestemmingsplanwijziging. Het kan voorkomen dat door de wijziging van het bestemmingsplan nu opeens windmolens mogen worden gebouwd nabij uw huis. De wijziging van de bestemming kan juridisch in orde zijn, maar door de komst van windmolens wordt uw huis wellicht minder waard. U wilt dan nadeelcompensatie ontvangen, ondanks dat het besluit rechtmatig is. Soms is dat mogelijk. In de wet zijn bepalingen opgenomen over (plan)schadevergoeding, maar ook nadeelcompensatie anderszins is mogelijk.   In de hiervoor beschreven situaties gaat het om schade door besluiten, maar de overheid kan natuurlijk ook op andere manieren schade veroorzaken. Als de overheid bijvoorbeeld riolering aanlegt en u ondervindt daardoor schade aan uw woning, zo kan de woning verzakken, dan is er geen sprake van een besluit maar van feitelijk handelen. U kunt dan niet terecht bij de bestuursrechter. Wel kunt u de overheid of burgerlijke rechter verzoeken om schadevergoeding.   Er zijn nog veel meer situaties denkbaar waarin schade voor vergoeding in aanmerking komt. Heeft u vragen? Neem contact met ons op!  

Letsel bij kinderen, wie is aansprakelijk?

23 januari 2019

Stelt u zich eens voor. Uw dochter vraagt of zij buiten in de appelboomgaard  mag spelen. Zij klimt in een boom, valt eruit en loopt ernstig letsel op.  Wat nu? En hoe zit het met de schade? In beginsel stelt de wet dat een ieder zijn of haar eigen schade draagt, tenzij een ander daarvoor aansprakelijk is.  Maar wat als jij als ouder de schade van je kind moet dragen en zelf verantwoordelijk bent voor de opgelopen schade? In september 2018 heeft de rechtbank op deze vraag antwoord gegeven. Een moeder heeft namens haar dochter de rechtbank verzocht te beslissen dat zij zelf aansprakelijk is voor de schade van haar zesjarige dochter doordat zij tekort is geschoten in haar ouderlijke zorgplicht. Zij heeft nagelaten toezicht te houden op haar dochter. Moeder en dochter waren op bezoek bij vader op de boerderij. Na het avondeten is de dochter met toestemming van de ouders naar een wei gelopen om de paarden een appel te voeren. Zij is twee keer gewaarschuwd dat zij niet bij de paarden in de wei mocht komen en voor het hek moest blijven staan. De ouders hebben geen toezicht gehouden. De dochter is toch het weiland ingegaan. Een van de paarden heeft tegen haar hoofd getrapt en heeft ernstig schedel- en hersenletsel toegebracht.               Ouders hebben de zorg en verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het kind en daarmee de plicht het kind te behoeden voor gevaar. Aan paarden kleeft een bepaald gevaar, dat inzicht had de dochter nog niet. De dochter had gezien haar jonge leeftijd ook nog niet het vermogen om strikt naar instructies van de ouders te handelen en weerstand te bieden aan de aantrekkingskracht van de paarden.   De rechtbank vindt dat moeder haar ouderlijke zorgplicht heeft geschonden. Moeder is aansprakelijk voor de schade van haar dochter. Haar aansprakelijkheidsverzekeraar moet de schade de vergoeden. Heeft uw kind ook letsel opgelopen waarbij uzelf een verwijt valt te maken? Wellicht zijn er mogelijkheden om de schade te verhalen. Neem geheel vrijblijvend contact op met een van de advocaten van ons kantoor voor een eerste kosteloos adviesgesprek.

Smartengeld voor naasten en nabestaanden?

16 januari 2019

In Nederland hebben slachtoffers in een letselschadezaak (na erkenning van aansprakelijkheid) recht op volledige vergoeding van de door hun geleden schade. Daaronder valt de materiële schade (zoals medische kosten, reiskosten,verlies van arbeidsvermogenen de kosten verbonden aan inschakeling van een letselschadeadvocaat), maar ook immateriële schade. Deze schade wordt ook wel smartengeld genoemd. Smartengeld is een vergoeding voor verdriet, pijn en gederfde levensvreugde. Dat klinkt ouderwets, maar dekt wel de lading. Een ongeval met ernstige gevolgen heeft echter niet alleen impact op het slachtoffer zelf, maar ook op de mensen die dicht bij het slachtoffer staan. Tot voor kort was in het Nederlandse recht niet vastgelegd dat naasten of nabestaanden ook recht hebben op een smartengeldvergoeding. Als letselschadeadvocaat was dat ontzettend moeilijk uit te leggen aan ouders die net hun kind verloren hadden of aan de partner van een slachtoffer dat ernstig gehandicapt thuis was komen te zitten. Deze mensen hebben toch ook pijn en verdriet ten gevolge van het ongeval? Sinds 1 januari 2019 is na een lange discussie in Den Haag eindelijk de Wet Vergoeding van Affectieschade van kracht. Affectieschade wordt omschreven als een vorm van smartengeld voor naasten van slachtoffers die door een fout van een ander zijn overleden, of ernstig of blijvend letsel hebben. Er bestaat alleen recht op een vergoeding van affectieschade als het ongeval na 1 januari 2019 heeft plaatsgevonden. Daarbij moet er een nauwe band bestaan tussen naasten of nabestaanden en het slachtoffer. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan echtgenoten, geregistreerde partners, ouders, kinderen en levensgezellen die een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de gekwetste hebben op het moment van de gebeurtenis. De vergoedingen voor affectieschade liggen tussen de € 12.500,00 en de € 20.000,00. Vergoeding van affectieschade kan het leed van naasten van slachtoffers natuurlijk niet wegnemen. De vergoeding heeft dan ook vooral een symbolisch karakter. Met betaling van een vergoeding  wordt wel erkenning en genoegdoening geboden. Ook kan de vergoeding van affectieschade helpen bij de verwerking. Het is in ieder geval een stap in de goede richting. Mocht u vragen hebben over affectieschade of over letselschade dan bent u welkom tijdens ons (gratis) inloopspreekuur op maandag van 12.00- 14.00 uur en donderdag van 17.00- 18.00 uur. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen om een afspraak in te plannen.  


LAATSTE TWEETS