Nieuws

Ik wil op vakantie maar de baas zegt nee

10 juli 2019

Na een jaar werken wil je als werknemer van je welverdiende vakantie gaan genieten. Gedurende het jaar heb je hard gewerkt, om je vakantie-uren bijeen te ‘sparen’ en in mei ontvang je veelal vakantiegeld. Je hebt een leuke reis gevonden en je zou de reis graag meteen willen boeken. Echter, je moet je vakantie nog ter goedkeuring voorleggen aan de werkgever. Mag die jouw vakantie weigeren?   Als werknemer bouw je jaarlijks vakantie-uren op. De hoofdregel is dat je recht hebt op vier keer de arbeidsduur per week. Werk je bijvoorbeeld 30 uur per week, dan bouw je dus 120 uren op. De werkgever kan meer vakantie-uren toekennen, zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen, maar nooit minder. Niet opgenomen vakantiedagen mag je meenemen naar 2020, maar let op: meegenomen dagen zijn dan nog maar zes maanden geldig. Ook heb je als werknemer recht op vakantiegeld. In de wet is bepaald dat de werknemer (minimaal) 8% over het brutoloon als vakantiebijslag ontvangt. Ten aanzien van het vakantiegeld kan ook in het voordeel van de werknemer worden afgeweken. Het mag dus meer zijn, maar niet minder dan 8%.   De werkgever moet jou in de gelegenheid stellen om vakantiedagen op te nemen. Is ten aanzien van het opnemen van de vakantiedagen niets geregeld, dan kan de vakantie worden opgenomen naar de wens van de werknemer. Daar is echter een uitzondering op! De werkgever kan de opname van opgebouwde vakantiedagen weigeren als er sprake is van gewichtige redenen. Te denken valt dan aan een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld meerdere werknemers die op hetzelfde moment vakantie willen. Binnen twee weken na de vakantieaanvraag moet jouw werkgever te kennen geven dat er gewichtige redenen zijn. Doet de werkgever dat niet (tijdig), dan kan de werknemer zijn vakantiedagen in die periode gewoon opnemen. Wil de werkgever een reeds vastgestelde vakantie alsnog wijzigen in verband met een gewichtige redenen, dan moet de werkgever in overleg treden met de werknemer. Moet je de vakantie alsnog annuleren, in verband met een gewichtige reden, dan moet de werkgever jouw schade vergoeden.

Twee ongevallen, één slachtoffer

11 juni 2019

Stelt u zich eens voor. U heeft op 25 januari 2019 een verkeersongeval gehad. Daarbij heeft u ernstig letsel aan uw linkerbeen opgelopen. De verzekeraar van de veroorzaker heeft de aansprakelijkheid voor het ontstaan van het ongeval erkend en vergoedt uw schade. Vervolgens bent u op 3 mei 2019 weer betrokken geraakt bij een verkeersongeval waarbij u hoofdletsel en rugklachten heeft opgelopen. Hoe zit het nu met de regeling van uw schade? Het Verbond van Verzekeraars heeft een regeling opgesteld voor slachtoffers die letselschade hebben opgelopen door twee of meer verkeersongevallen. In die regeling is bepaald dat het de betrokken verzekeraars niet is toegestaan voor de regeling van (een deel van) de schade naar elkaar te verwijzen. Zodra één van de betrokken verzekeraars kennis krijgt van voornoemde ongevallen, ontstaat de verplichting voor deze verzekeraar om in overleg met de andere verzekeraar(s) te treden om overeenstemming te verkrijgen over de vraag wie als regelend verzekeraar zal optreden. Als dit overleg niet binnen een maand na het eerste contact tussen de betrokken verzekeraars heeft geleid tot overeenstemming, zal de verzekeraar van de veroorzaker van het eerste ongeval moeten optreden als regelend verzekeraar. Bent u ook twee keer het slachtoffer geworden van een ongeval, loopt de schaderegeling niet soepel en is uw zaak nog niet afgewikkeld? Neem dan contact op met ons kantoor voor een vrijblijvend en eerste kosteloos adviesgesprek. Wij kunnen u gericht adviseren en ervoor zorgen dat uw letselschadezaak op voortvarende wijze wordt behandeld.

Nieuwe wet partneralimentatie is een feit

24 mei 2019

De Eerste Kamer heeft op 21 mei 2019 het wetsvoorstel aangenomen waarin de duur van de partneralimentatie wordt beperkt. Volgens deze nieuwe wet wordt de duur van de  partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar, in plaats van de huidige twaalf jaar. De wet gaat op 1 januari 2020 van kracht. Daarop zijn twee wettelijke uitzonderingen. Voor huwelijken die langer dan 15 jaar hebben geduurd en waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde maximaal 10 jaar lager is dan de AOW-leeftijd, geldt een maximum duur van de partneralimentatie van 10 jaar, omdat het vinden van een baan op die leeftijd moeilijker is. Alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder die langer dan 15 jaar zijn getrouwd, hebben recht op 10 jaar alimentatie. Deze extra maatregel vervalt na 7 jaar. Voor huwelijken met kinderen onder de twaalf jaar is ook een uitzondering gemaakt. De maximale alimentatieduur blijft dan twaalf jaar en loopt totdat het jongste kind de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt. De gedachte hierachter is dat kinderen vanaf die leeftijd naar de middelbare school gaan, zelfstandiger zijn en minder zorg nodig hebben, waardoor de zorg voor de kinderen makkelijker is te combineren met een baan. Ook is in de wet een hardheidsclausule opgenomen voor schrijnende gevallen. Hierop kan een beroep worden gedaan als de volgens de wet bepaalde maximale alimentatietermijn zo ingrijpend is dat er een onredelijke en onbillijke situatie voor de alimentatiegerechtigde ontstaat. De rechter kan dan de termijn verlengen. De nieuwe wet geldt alleen voor echtscheidingsprocedures die zijn gestart vanaf 1 januari 2020. Overigens heeft de rechter ook al op grond van de huidige wetgeving de mogelijkheid om de onderhoudsverplichting op verzoek te limiteren en de termijn te verkorten.   Hebt u nu of in de toekomst advies nodig over uw recht op partneralimentatie of uw verplichting tot het betalen van partneralimentatie, dan kunt u contact opnemen met Marion van den Aker-Grofffen, advocaat en vFAS-scheidingsmediator bij Van der Putt Advocaten in Venray (vandenaker@putt.nl of 0478-556672).

De juiste deskundige

22 mei 2019

In zeer veel letselschadezaken wordt, vroeg of laat, een deskundige, en soms zelfs meerdere deskundigen, ingeschakeld. Meestal betreft het hier een arts. Inschakeling van een medische deskundige is nodig om goed in kaart te brengen welk letsel nu door het ongeval is ontstaan, of er nog verbetering of verslechtering van het letsel mogelijk is en welke beperkingen iemand heeft als gevolg van het letsel. Deze informatie is noodzakelijk om een goed beeld te krijgen van het letsel en de daaruit voortvloeiende schade, ook voor de toekomst. Alhoewel de kosten van zo'n onderzoek over het algemeen betaald worden door de aansprakelijkheidsverzekering van de veroorzaker, is het wel een volledig onafhankelijk onderzoek. Ook de medisch adviseur van de belangenbehartiger moet namelijk instemmen met benoeming van de deskundige en de vragen die aan de deskundige worden voorgelegd. De ervaring leert dat het belangrijk is om de juiste deskundige in te schakelen. De medische wetenschap is niet altijd een exacte wetenschap. Vaak moeten deskundigen inschatten wat de gevolgen zijn. Niets menselijks is ook een deskundige vreemd, dus er zijn deskundigen die daarin wat zuiniger, wat verzekeraarsvriendelijker, zijn en er zijn deskundigen die wat slachtoffervriendelijker zijn. Doordat zowel de belangenbehartiger, het slachtoffer als de verzekeraar in moeten stemmen met de te benoemen deskundige wordt voorkomen dat er een deskundige benoemd wordt die wat al te veel op de hand van een van beide partijen zou kunnen zijn. Naast medische deskundigen worden ook vaak deskundigen op het gebied van werk ingeschakeld zoals arbeidsdeskundigen, bedrijfseconomen en re-integratiedeskundigen. Deze deskundigen zijn eveneens onafhankelijk en begeleiden, bijvoorbeeld, het slachtoffer weer terug naar betaald werk of stellen vast welke schade in een bedrijf is ontstaan omdat de eigenaar van het bedrijf een ongeval heeft gehad. Ook komt het voor dat er een deskundige wordt ingeschakeld, bijvoorbeeld omdat er woningaanpassingen noodzakelijk zijn of andere hulp. Die deskundigen weten ook goed de weg in het Sociale Zekerheidsrecht zoals de WMO. De letselschade advocaat  is bij dit alles de spin in het web. Hij of zij zal in overleg met zijn of haar cliënt en de verzekeraar bepalen welke deskundigen wanneer moeten worden ingeschakeld. Je weet dan zeker dat ook in letselschadezaken de juiste deskundigen worden benoemd!

Rechtsbijstandverzekering en letselschade

15 mei 2019

In Nederland komen juridische conflicten helaas steeds vaker voor. Het is daarom niet onverstandig om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Een jurist van de rechtsbijstandverzekering kan in veel gevallen uw belangen behartigen, en u voorkomt op deze manier hoge juridische kosten.   Wanneer u echter gewond raakt bij een verkeers- of bedrijfsongeval of het slachtoffer wordt van een medische fout, dan mag u zelf kiezen wie uw belangen gaat behartigen, zelfs wanneer u een rechtsbijstandverzekering heeft. Het staat u dus altijd vrij om uw letselschadezaak in behandeling te geven aan, of over te stappen naar, een gespecialiseerde letselschadeadvocaat, ook als u al een andere belangenbehartiger heeft.   Toch kiezen veel slachtoffers ervoor hun belangen in eerste instantie te laten behartigen door een jurist van de rechtsbijstandverzekering. Het inschakelen van een gespecialiseerde letselschadeadvocaat is toch veel te duur?! Dit is echter een misvatting.   Belangrijk om te weten is dat, als de aansprakelijkheid is erkend, naast uw eigen schade ook de advocaatkosten voor rekening komen van de aansprakelijke verzekeraar. Dat betekent dat het inschakelen van een gespecialiseerde letselschadeadvocaat bij u uit de buurt voor u vaak kosteloos is. Voordeel hiervan is dat u persoonlijk contact heeft met uw gespecialiseerde advocaat en de afspraken bij u thuis plaats kunnen vinden.   De letselschadeadvocaten van ons kantoor zijn lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). De LSA stelt strenge (deskundigheids)eisen aan haar leden. Ook zijn onze letselschadeadvocaten lid van de ASP, een vereniging van advocaten die alleen optreden namens slachtoffers. We treden dus niet op voor aansprakelijkheidsverzekeraars. Om lid te mogen worden van de ASP moet aan nog strengere kwaliteitseisen worden voldaan. Daarnaast zijn onze advocaten aangesloten bij de Werkgroep Artsen Advocaten (WAA), een overleg- en opleidingsorgaan voor artsen en advocaten die letselschadeslachtoffers bijstaan. Waarom zou u met minder genoegen nemen?   Onze advocaten kunnen u advies geven over procedures, een second opinion schrijven, of, indien u dat wenst, uw belangenbehartiging overnemen. U kunt geheel vrijblijvend en kosteloos een afspraak maken met een van onze advocaten om te spreken over uw letselschadezaak. Deze afspraak kan ook gewoon bij u thuis plaatsvinden. Wij helpen u graag!  

Whiplash door een ongeval; en dan?

17 april 2019

Heb je door een ongeval whiplashklachten opgelopen? Dan zit je vaak in een moeilijke situatie. Je bent bezig met je herstel, en tegelijkertijd maak je aanspraak op vergoeding van je schade door de veroorzaker.  Meestal wordt de schaderegeling opgepakt door de verzekeraar van de veroorzaker. Deze verzekeraar wil graag van jou weten wat er precies gebeurd is en wat je klachten zijn. Op 25 maart jl. besteedde Tros Radar een item aan de lastige afwikkeling van letselschadezaken.  Whiplashzaken kwamen daarbij uitgebreid aan bod. Deze lastige afwikkeling komt vaak omdat whiplash lastig medisch te bewijzen is. Veel slachtoffers ervaren door de whiplash de nodige klachten, zoals concentratie- en geheugenproblemen, bovenmatige moeheid, nek- en rugpijn en hoofdpijn. Ze steken al hun energie in het volhouden van hun dagelijkse ritme, zoals werk en gezin. Als de verzekeraar van de tegenpartij dan ook nog moeilijk doet over de vraag of de klachten er wel echt zijn en of ze wel echt van het ongeval komen, zien we dat veel slachtoffers dit er niet bij kunnen hebben. Het levert vaak hele belastende discussies op over de vraag of de klachten niet ergens anders vandaan komen, hoe het met de medische voorgeschiedenis is gesteld en of er wel echt schade is ontstaan. Deze discussie kun je het beste overlaten aan een gespecialiseerde letselschadeadvocaat. Als slachtoffer kun je dan bezig zijn met je herstel, terwijl de advocaat de discussie met de verzekeraar aangaat en de verzekeraar kan overtuigen van de ernst van de klachten en de schade. Een letselschadeadvocaat heeft de kennis in huis om deze discussie in jouw voordeel te beslechten. Over de kosten hoef je je niet druk te maken: die kosten dienen door de verzekeraar te worden voldaan. Ben je ook het slachtoffer geworden van een ongeval met letsel? Vraag dan kosteloos en vrijblijvend naar de mogelijkheden en maak gebruik van de jarenlange expertise van Van der Putt Advocaten.


LAATSTE TWEETS